komorastomatologa.com

Usvojeni amandmani Komore na nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS i Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Sa zadovoljstvom vas obavještavam da je Narodna Skupština RS 01.06.2022.god. usvojila dva važna zakona, koji određuju sudbinu zdravstvenog sistema RS, a samim tim i obavljanja stomatološke djelatnosti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Da bi gore navedeni zakoni stupili na snagu, preostalo je njihovo usvajanje u Vijecu naroda RS i objavljivanje u Službenom glasniku RS.

Komora doktora stomatologije RS je među prvima uputila Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS svoje primjedbe na nacrte i prijedloge gore navedena dva zakona, koji su djelimično bili uvaženi, ali smo se takođe putem amandmana u Narodnoj skupštini, izborili da se naši prijedlozi nađu u oba nova zakona.

Uspjeli smo :

1. Da oduzmemo ekskluzivno pravo apotekama da ubuduće lijekove i medicinska sredstva kupujemo isključivo od njih, čime bi nastao haos na tržištu medicinskih sredstava, koji se koriste u stomatološkim ambulantama i došlo bi do enormnog poskupljenja medicinskih sredstava, čime bi bila ugrožena egzistencija velikog broja privatnih stomatoloških ambulanti, a time i pružanje stomatoloških usluga velikom broju naših pacijenata.

Takođe, dentalni depoi u RS bi bili primorani da se preregistruju u apoteke ili ugase svoju djelatnost.

Naš prijedlog je bio da apoteke distribuiraju lijekove ( anestetike, antibiotike, anlgetike ), a dentalni depoi nastave sa distribucijom medicinskih sredstava, što je i usvojeno.

2. Omogućili smo posjete konsultanta-specijaliste grane medicine,odnosno stomatologije u specijalističkim stomatološkim ambulantama , što je do sada bilo moguće samo u ambulantama doktora medicine

3. Da kod donošenja plana mreža zdravstvenih ustanova u lokalnoj samoupravi ili gradu, pored Skupštine grada ili lokalne samouprave, saglasnost daju Ministarstvo i nadležne Komore, čime ćemo biti u mogućnosti da utičemo na broj novootvorenih zdravstvenih ustanova, tj. na njihovu pravilnu rasprostranjenost u zavisnosti od stvarnih potreba za istim.

4. Da u komisiji koja ocjenjuje ispunjenost uslova za početak rada ZU, pored državnih službenika, jedan član bude imenovan od strane nadležnih Komora, jer smo cijenili da su Komore jedine u mogućnosti da angažuju stručno lice, koje će ocijeniti ispunjenost uslova kod početka rada novih ZU

5. Da zdravstvene Komore dostavljaju plan Ministarstvu o eventualnim potrebama za specijalizacijama, a ne da se specijalizacije odobravaju bez ikakvog plana i stvarnih potreba za istim

6. Da kontinuiranu edukaciju mogu organizovati ZU bez obzira na broj zaposlenih, jer je prvobitno bilo planirano da to mogu organizovati samo ZU sa preko 30 zaposlenih. Vodili smo se današnjom situacijom u stomatologiji, gdje se svakodnevno organizuje veliki broj radionica i jednodnevnih kurseva, što bi prvobitnim prijedlogom bilo onemogućeno.

7. Da se u okviru stomatološke ambulante, specijalističke stom.ambulante ili specijalističkog centra mogu proizvoditi medicinska sredstva ( krunice, mostovi, proteze ) , a da se ne mora registrovati zasebna podjedinica sa novim JIB ili fiskalnom kasom. Obrazložili smo to brzim razvojem stomatologije u pravcu IT tehnologija, intraoralnih skenera i CAD-CAM mašina, što je na kraju i prihvaćeno.

8. Da se smanje novčane kazne za prekršaj za pravno lice, koje su iznosile u rasponu od 10.000 KM – 100.000 KM , jer smo to obrazlagali činjenicom da postoji veliki broj ZU, koje zapošljavaju mali broj zdravstvenih radnika i da bi eventualno takve kazne ugrozile rad ZU.

Naš prijedlog je usvojen i kazne su smanjene na iznose u rasponu od 5.000 KM – 50.000 KM.

9. U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, u potpunosti smo izostavljeni kao ljekari, gdje nismo bili u mogućnosti da ispunimo ni zdravstveni karton, niti ostalu medicinsku dokumentaciju.

Naravno, uz našu sugestiju i to je promijenjeno.

Na prijedlog kolega iz Doma zdravlja Banja Luka, usvojen je prijedlog o vraćanju stomatološke protetike u domove zdravlja širom RS, odnosno na primarnu zdravstvenu zaštitu, čime će se steći uslovi da veliki broj kolega iz javnih zdravstvenih ustanova dobije priliku da specijalizira stomatološku protetiku.

Drage kolege, na samom kraju moram reći da svi skupa treba da budemo zadovoljni, jer slobodno mogu reći da je ispoštovan i usvojen veliki broj naših primjedbi i da mogu biti ponosan na sve nas, što se bar jedan dan u Narodnoj skupštini RS govorilo o stomatologiji, što je do sada bilo nezamislivo.

Ovom prilikom želim da se u ime Komore doktora stomatologije RS i u svoje lično ime zahvalim gospodinu Alenu Šeraniću, ministru zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS i gospodinu Milanu Petkoviću, potpredsjedniku Narodne skupštine RS, koji su zaslužni da prijedlozi od strane naše Komore budu predloženi u formi amandmana i na kraju budu uvršteni u nove zakone.

Kolege, naša borba sa ovim ne prestaje. Našu snagu i energiju ćemo usmjeriti u pravcu izrade i donošenja novih Pravilnika, koji će proizaći iz gore navedenih zakona, a neophodnih za što bolje funkcionisanje stomatološke djelatnosti.

spec. dr Saša Dabić, predsjednik Komore