komorastomatologa.com

Obrazac možete štampati kako bi ga mogli popuniti i poslati u Komoru ili predati lično u naše prostorije.

Zahtjevu za izdavanje licence  doktor stomatologije,  obvezan je priložiti:

1.    Ovjerenu fotokopiju diplome Stomatološkog fakulteta
2.    Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
3.    Uvjerenje o prijavi boravka – prebivališta
4.    Uvjerenje o državljanstvu
5.    Ovjerenu fotokopiju specijalističkog ispita
6.    Uvjerenje o stečenoj akademskoj tituli
7.    Potvrdu o izvršenoj uplati 200 KM na žiro-račun broj 562-100-80007011-92, Komora doktora stomatologije Republike Srpske, NLB Razvojna banka, Banja Luka
8.    Jedna fotografija

Obrazac – Zahtjev za izdavanje licence

Obrazace možete štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Komoru ili predati lično u naše prostorije.
Uz postojeći zahtjev, obavezni ste priložiti originalne certifikate sa stručnih usavršavanja sakupljenih tokom pet godina trajanja licence,  te ostale dokumente kojim dokazujete sakupljene bodove (ostvarene specijalizacije, magisterij, doktorat), kao i potvrdu o izmirenoj članarini za protekli period, kojom se dokazuje da su ispuninjeni uslovi koji su utvrđeni Pravilnikom o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Komore

Podsjećamo da je svaki član Komore prema Pravilniku o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Komore obvezan sakupiti minimalno 50 bodova za pet godina od datuma izdavanja Licence. Ostvareni bodovi preko 50  zadatih, ne mogu se prenositi za sljedeću Licencu.
Član Komore je obavezan predati zahtjev za obnovu Licence 2 mjeseca prije isteka postojeće.

Obrazac – Zahtjev za obnovu licence

Pravilnik o licenciranju