komorastomatologa.com

Program za zaštitu od zračenja

Rendgen je postao nezaobilzana  dijagnostička metoda u savremenoj stomatološkoj praksi. Sve veći broj stomatoloških ambulanti se odlučuje za posjedovanje vlastitog dentalnog rendgen aparata.

Državna regulativna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost , propisala je Programa za zaštitu od zračenja, koji je obavezan za ambulante  koje posjeduju dentalni rendgen aparat.

U cilju postizanja  zajedničkog interesa  u cilju funkcionisanja  sistema  zdravstvene zaštite, u dijelu koji se odnosi na rendgensku dijagnostiku, dostavljamo Vam primjer Programa za zaštitu od zračenja, koji treba prilagoditi potrebama rada Vaše ambulante.

PROGRAM ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA PDF