komorastomatologa.com

AKREDITACIJA - "Prevencija je temelj zdravlja"

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Prevencija je pola zdravlja", dostavljen od strane JZU Dom zdravlja Banja Luka

Program se boduje: predavač 10 bodova, slušalac 5 bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Mašinska obrada kanala: Zašto je PROTAPER GOLD sistem uvijek dobar izbor", dostavljen od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča

Program se boduje: predavač 6 bodova, slušalac 4 boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "All day-enodo day", dostavljen od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča

Program se boduje: predavač 9 bodova, slušalac 5 bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Winterplant", dostavljen od strane Udruženja stomatologa RS

Program se boduje: predavač 10 bodova, slušalac 5 bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Individualni trening oralne profilakse (iTOT)", dostavljen od strane Univerziteta u Banjoj Luci Medicinski fakultet, Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu

Program se boduje: predavač 6 bodova, slušalac 4 boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Sticanje znanja o najsavremenijem pristupu liječenja parcijalne bezubosti i ortodontske terapije", dostavljen od strane ZU Stomatološka ambulanta "Zub-Art" Bijeljina.

Program se boduje: predavač 3 boda, slušalac 2 boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Liječenje pacijenata sa malokluzijom I klase i bimaksilarnom protruzijom", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za ortopediju vilice

Program se boduje: predavač 10 bodova, slušalac 6 bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Terapioja lezija u usnoj duplji", dostavljen od strane JZU Zavod za stomatologiju

Program se boduje: predavač 3 boda, slušalac 2 boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "6. Međunarodni kongres doktora stomatologije", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Program se boduje: Usmena prezentacija: 1. autor 15 bodova, ostali 6 bodova, poster prezentacija: 1. autor 10 bodova, ostali 6 bodova, pasivno učešće 6 bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Osnovi dentalne implantologije", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske

Program se boduje: predavač 6 bodova, slušalac 4 boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Aktuelnosti u stomatologiji II", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Program se boduje: predavač pet (5) bodova, slušalac tri (3) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Aktuelnosti u stomatologiji I", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Program se boduje: predavač devet (9) bodova, slušalac pet(5) bodova, učešće u organizacionom ili naučnom odboru šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Uvodni kurs izvijanja žice u standardnoj "edgewise" tehnici na papirnom tipodontu", dostavljen od strane Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katerda za ortopediju vilica

Program se boduje: predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Protokoli planiranja i izrade parcijalne skeletirane proteze", dostavljen od strane JZU Dom zdravlja Banja Luka

Program se boduje: predavač osam (8) bodova, slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Teamplay Simpozijum", dostavljen od strane Udruženja doktora stomatologije Republike Srpske

Program se boduje: usmena prezentacija: aktivno učešće devet (9) bodova, pasivno učešće pet (5) bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "5. Međunarodni kongres doktora stomatologije", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo

Program se boduje: usmena prezentacija: 1. autor 15 bodova, ostali 8 bodova, poster prezentacija: 1. autor 10 bodova, ostali 7 bodova, pasivno učešće 6 bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Kurs napredne kardiopulmonalne reanimacije i zbrinjavanje hitnih stanja u hirurgiji", dostavljen od strane JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Urgentni centar i Centar za naučno-istraživački rad

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Liječenje pacijenta sa malokluzijom 1. klase i bimaksilarnom protruzijom", dostavljen od strane Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za ortopediju vilica

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Preparacija zuba za fiksne protetske nadoknade", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske

Program se boduje : predavač 6 bodova, slušalac 4 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Napredna kardio-pulmonalna reanimacija i hitna stanja", dostavljen od strane JZU Dom zdravlja Banja Luka

Program se boduje : predavač 10 bodova, slušalac 6 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Principi preparacije zuba za fiksnu zubnu nadoknadu", dostavljen od straneJZU Dom zdravlja Banja Luka

Program se boduje : predavač 8 bodova, slušalac 5 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Izazovi novog doba", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske

Program se boduje : aktivno učešće 10 bodova, pasivno učešče 5 bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Antimikrobna rezistencija", dostavljen od strane JZU Apoteka Han Pijesak, poslovna jedinica "Gradska apoteka" Vlasenica

Program se boduje : slušalac jedan (1) bod

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Znanja i stavovi stomatologa u pandemiji kovid-19", dostavljen od strane JZU Apoteka Han Pijesak, poslovna jedinica "Gradska apoteka" Vlasenica

Program se boduje : slušalac jedan (1) bod

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Otiskivanje u implanto-protetici", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Uvodni kurs izvijanja žice u standardnoj "eivajz" tehnici na papirnom tipodontu", dostavljen od strane Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za ortopediju vilica

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Farmakoterapija u stomatologiji", dostavljen od strane JZU Zavod za stomatologiju

Program se boduje : predavač tri (3) boda, slušalac dva (2) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Uvodni kurs izvijanja žice u standardnoj "eivajz" tehnici na papirnom tipodontu", dostavljen od strane Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za ortopediju vilica

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Endo trening -Banja Luka", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "3. Međunarodni kongres doktora stomatologije", dostavljen od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Medicinski fakultet Foča

Program se boduje : usmena prezentacija 1. autor 15 bodova, ostali 8 bodova, poster prezentacija: 1. autor 10 bodova , ostali 7 bodova , pasivno učešće 6 bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Lijekovima izazvano oštećenje jetre", dostavljen od strane JZU Apoteka Han Pijesak, Poslovna jedinca "Gradska apoteka" Vlasenica.

Program se boduje : slušalac jedan (1) bod

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Stomatologija, ljepota ili zdravlje", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije " 5. Kongres stomatologa sa međunarodnim učešćem ", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : pasivno učešće šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije " Direktni (novi) oralni antikoagulansi: novi izazovi u svakodnevnoj praksi", dostavljen od strane JZU apoteka Han Pijesak, PJ gradska apoteka Vlasenica.

Program se boduje : aktivno učešće deset (10) bodova, pasivno učešće pet (5) bodova, učešće u naučnom ili org.odboru šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Stomatologija danas", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : aktivno učešće deset (10) bodova, pasivno učešće pet (5) bodova, učešće u naučnom ili org.odboru šest (6) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Indikacije, preparacija i cementiranje potpuno keramičkih restauracija", dostavljen od ZU " Family dent" Doboj.

Program se boduje : aktivno učešće šest (6) bodova, pasivno učešće četiri (4) boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije Simpozijum "Stomatologija & umjetnost", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : predavač devet (9) bodova, slušalac pet (5) bodova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Keep Us Inovativni proces obrazovanja iz oblasti dentalne medicine", dostavljen od strane ZU Polident Doboj

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Rezovi i šavovi u paradontalnoj hirurgiji", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu.

Program se boduje : predavač šest(6) bodova, slušalac četiri (4) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Indikacije, preparacija i cementiranje potpuno keramičkih restauracija", dostavljen od strane ZU stomatološke ambulante "Family dent", Doboj

Program se boduje : predavač šest(6) bodova, slušalac četiri (4) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "VIII Međunarodni simpozijum doktora stomatologije RS", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Foča.

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Simpozijum stomatologa Republike srpske sa međunarodnim učešćem Doboj 2017", dostavljen od strane JZU Dom zdravlja Doboj

Program se boduje : predavač devet (9) bodova, slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije " " Individualni trening oralne profilakse iTOP", dostavljen od strane JZU Dom zdravlja Doboj

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Stomatologija danas", dostavljen od strane Udruženja privatnih doktora stomatologije RS

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Savremeni dijagnostički i terapijski aspekti u stomatološkoj protetici i implantoprotetici", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za stomatološku protetiku.

Program se boduje : predavač osam (8) bodova, slušalac pet (5) bodova

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Savremeni preventivni, dijagnostički i terapijski aspekti u parodontologiji i oralnoj medicini", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu.

Program se boduje : predavač osam (8) bodova, slušalac pet (5) bodova

Broj rješenja 11/04-500-27-12/17

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Savremena dostignuća u prevenciji i terapiji oboljenja zuba u dječijem uzrastu", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za dječiju i preventivnu stomatologiju

Program se boduje : predavač osam (8) bodova, slušalac pet (5) bodova

Broj rješenja 11/04-500-27-11/17

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Zahtjevi sertifikacionih standarda u stomatologiji i način njihovog ispunjavanja", dostavljen od strane JZU Institut za javno zdravstvo RS.

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda.

Broj Rješenja 11/04-500-491-52/16

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM AMBULANTAMA, dostavljen od JZU Institut za javno zdravstvo RS

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) bodova

Broj rješenja 11/04-500-491-5/16

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "IV Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem" , dostavljen od strane Udruženja privatnih doktora stomatologije Republike Srpske.

Program se boduje : slušalac pet (5) bodova

Broj rješenja 11/04-500-491-19/16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.