Zakon o zdravstvenim komorama
Ukaz predsjednika Republike o proglašenju zakona, 15. aprila 2003. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

* Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odluka o osnivanju
Osnivačka skupština Komore doktora stomatologije Republike Srpske na sjednici održanoj 27. septembra 2003. godine

 

STATUT KOMORE

Deontološki i etički kodeks

ODLUKA o visini članarine

POSLOVNIK o radu Skupštine

POSLOVNIK o radu IO

POSLOVNIK o radu zborova

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Pravilnik o dodjeljivanju nagrada

Pravilnik o licenciranju

Pravilnik o sprovođenja kontinuirane edukacije

Pravilnik o obrascima ugovora o radu

Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu Sl.gl. 66/08

Pravilnik o uslovima za početaka rada zdravstvenih ustanova 

Pravilnik o planu i programu specijalizacija i supspecijalizacija

Pravilnik o postupku sertifikacije zdravstvenih ustanova i sadržaju registra sertifikovanih ustanova (Sl. gl. br.20/12)

Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu ( Sl.gl. br. 30/12)

Pravilnik o načinu i sadržaju oglašavanja zdravstvenih ustanova (Sl. gl. 8/11)

Pravilnik o programu i postupku polaganja stručnog ispita

Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus (Sl.gl.18/12)

Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova u RS  (Sl.gl.106/03)


Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izvještajima (Sl.gl.4/95)

 
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga
 
 
 
Zakon o radu

Zakon o zaštiti na radu
 
Zakon i Pravilnici o upravljanju otpadom
 
 
 
 
 
 
 

Procedure i Algoritmi

 

 

 

 

 

 
Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.