Zakon o zdravstvenim komorama
Ukaz predsjednika Republike o proglašenju zakona, 15. aprila 2003. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

* Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odluka o osnivanju
Osnivačka skupština Komore doktora stomatologije Republike Srpske na sjednici održanoj 27. septembra 2003. godine

STATUT KOMORE

Deontološki i etički kodeks


POSLOVNIK o radu zborova


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Pravilnik o dodjeljivanju nagrada

Pravilnik o obrascima ugovora o radu Sl.gl. 19/09

Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu Sl.gl. 66/08

Zakon o radu Sl.gl. 01/16

Zakon o zaštiti na radu Sl.gl. 1/08

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu Sl.gl. 13/10

Pravilnik o uslovima za početaka rada zdravstvenih ustanova ( Sl.gl.53/17 )

PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I USMJERENIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Pravilnik o postupku sertifikacije zdravstvenih ustanova i sadržaju registra sertifikovanih ustanova (Sl. gl. br.20/12)


Zakon o sistemu javnih službi ( Sl.gl.68/07 )

Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu ( Sl.gl. br. 30/12)

Pravilnik o načinu i sadržaju oglašavanja zdravstvenih ustanova (Sl. gl. 8/11)

Pravilnik o programu i postupku polaganja stručnog ispita (Sl.gl. 110/11)

-

Pravilnik o sadržaju i načinu sprovođenja posebne edukacije (Sl.gl.128/10)
Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus (Sl.gl.18/12)
Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova u RS  (Sl.gl.106/03)
Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izvještajima (Sl.gl.4/95)
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u RS u 2012. godini (Sl.gl.28/12)
Pravilnik o sprovođenja kontinuirane edukacije (Sl.gl.59/16)
 
Pravilnik o uslovima i postupku dodjele naziva primarijus (Sl.gl.18/12)
 
Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova u RS  (Sl.gl.106/03)
 
Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izvještajima (Sl.gl.4/95)
 
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u RS u 2012. godini (Sl.gl.28/12)
 
ZAKON I PRAVILNICI O UPRAVLJANJU OTPADOM
 
 
 
 
 

ODLUKA o visini članarine

POSLOVNIK o radu Skupštine

POSLOVNIK o radu IO

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.